Informace pro uchazeče o studium VOŠ
pro školní rok 2018/2019

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady

Komenského 156, 290 01  Poděbrady,
tel. 325 610 173, 325 612 540, e-mail: vos@hsvos.cz


Vzdělávací program: 65-42-N/02  Řízení hotelnictví a turistických služeb
Obor vzdělání: 65-42-N/.. Hotelnictví
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní tříleté pro absolventy středních škol s maturitou

Profil absolventa
Absolvent se během studia připravuje pro práci středního managementu nebo pro samostatnou podnikatelskou činnost v hotelnictví a turismu. Ovládá činnosti řídící, marketingové, odborné provozní a obchodně podnikatelské, zná zásady racionální výživy, má přehled o gastronomických postupech, trendech a technologiích. Orientuje se v měnové a daňové politice a účetnictví, ve formách servisu i v organizaci cateringových služeb, ovládá administrativní komunikaci.

Uplatnění absolventa
Vzhledem k širokému záběru studijního programu a pestré nabídce povinně volitelných a volitelných předmětů nalezne absolvent uplatnění v hotelových provozech (Front Office, Food and Beverage, Housekeeping), v ekonomických, obchodních odděleních hotelů a cestovních agentur. I když není cílovým povoláním, řada absolventů se díky skladbě studijního programu uplatňuje jako pracovníci leteckých společností (prodej, PR, stevard/stevardka), asistenti manažerů nebo samostatné administrativní síly. Od nemalého procenta absolventů se očekává, že budou pokračovat ve studiu na vysokých školách státních či soukromých v tuzemsku i v zahraničí.

Ukončení studia
Studium je ukončeno absolutoriem. Student, který úspěšně vykoná absolutorium, má právo užívat za svým jménem označení DiS. (diplomovaný specialista).

Školné: celoroční školné činí 4 000 Kč, platí se pololetně předem.

Ubytování: studenti si zajišťují ubytování samostatně, zprostředkujeme kontakty na volné ubytovací kapacity.

Stravování: obědy ve školní jídelně, cena 32 Kč.

Kritéria přijímacího řízení:
Ředitelka Hotelové školy, Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Poděbradech stanovila v souladu s § 94, odstavec 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke studiu na vyšší odborné škole pro školní rok 2018/2019 takto:

 1. přijímací zkouška není stanovena,
 2. ukončení středního vzdělání maturitní zkouškou,
 3. cizojazyčné kompetence v prvním cizím jazyce na maturitní úrovni nebo na úrovni B1,
 4. v případě vyššího počtu uchazečů nad počet přijímaných studentů bude stanoveno jejich pořadí podle průměrného prospěchu maturitní zkoušky.

Další předpoklad přijetí:

 • Posouzení zdravotní způsobilosti pro daný obor příslušným praktickým lékařem (potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu).
 • Předpokládáme, že uchazeč bude pokračovat ve studiu maturitního cizího jazyka, k němuž si vybere další cizí jazyk; výběr je možný z jazyků anglického, německého a francouzského.
 • 1. cizí jazyk na úrovni maturitní zkoušky, 2. cizí jazyk bude možno studovat ve skupině mírně pokročilých nebo úplných začátečníků.
 • Prokazatelné doložení studia 1. jazyka pokud z něj uchazeč nekonal maturitní zkoušku (kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, kopie o osvědčení o certifikátu úrovně B1 nebo lze vykonat test na naší škole.

Administrativní poplatek:
200 Kč zaplaťte na účet u Komerční banky, č. ú. 18431191, kód banky 0100, specifický symbol 3150.
Kontrolní útržek složenky nebo jiné potvrzení o platbě přiložte k přihlášce. Příkaz k úhradě přes sběrný box v bance není platným dokladem.

Pokyny pro vyplnění přihlášky:
Přihláška ke studiu na VOŠ musí být řádně vyplněna. Věnujte proto vyplňování přihlášky zvýšenou pozornost a nezapomeňte na:

 • lékařské potvrzení,
 • pořadí jazyků ke studiu: uchazeč na přihlášce na libovolném viditelném místě uvede pořadí dvou zvolených cizích jazyků pro budoucí studium,
 • telefon a e-mail,
 • podpis uchazeče,
 • známky SŠ (pokud možno i podpis a razítko ředitelství SŠ) nebo přiložte neověřené kopie ročníkových vysvědčení, příp. výpis známek z Bakalářů,
 • rok maturity,
 • na druhé straně přihlášky vyplňte IZO SŠ, dopište i kód oboru.

Přílohy k přihlášce:

 • doklad o zaplacení administrativního poplatku,
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uzávěrka podání přihlášek: 26. 9. 2018, po tomto termínu obdržíte informační dopis s vaším číslem jednacím a dalšími pokyny.

Přihláška ke studiu VOŠ

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz