Informace pro uchazeče o studium VOŠ
pro školní rok 2017/2018

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady

Komenského 156, 290 60  Poděbrady, tel. 325 610 173, 325 612 540
fax 325 614 292, e-mail: vos@hsvos.cz


Vzdělávací program: 65-42-N/02  Řízení hotelnictví a turistických služeb
Obor vzdělání: 65-42-N/.. Hotelnictví
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní tříleté pro absolventy středních škol s maturitou

Profil absolventa
Absolvent se během studia připravuje pro práci středního managementu nebo pro samostatnou podnikatelskou činnost v hotelnictví a turismu. Ovládá činnosti řídící, marketingové, odborné provozní a obchodně podnikatelské, zná zásady racionální výživy, má přehled o gastronomických postupech, trendech a technologiích. Orientuje se v měnové a daňové politice a účetnictví, ve formách servisu i v organizaci cateringových služeb, ovládá administrativní komunikaci.

Uplatnění absolventa
Vzhledem k širokému záběru studijního programu a pestré nabídce povinně volitelných a volitelných předmětů nalezne absolvent uplatnění v hotelových provozech (Front Office, Food and Beverage, Housekeeping), v ekonomických, obchodních odděleních hotelů a cestovních agentur. I když není cílovým povoláním, řada absolventů se díky skladbě studijního programu uplatňuje jako pracovníci leteckých společností (prodej, PR, stevard/stevardka), asistenti manažerů nebo samostatné administrativní síly. Od nemalého procenta absolventů se očekává, že budou pokračovat ve studiu na vysokých školách státních či soukromých v tuzemsku i v zahraničí.

Ukončení studia
Studium je ukončeno absolutoriem. Student, který úspěšně vykoná absolutorium, má právo užívat za svým jménem označení DiS. (diplomovaný specialista).

Školné: celoroční školné činí 4 000 Kč, platí se pololetně předem

Ubytování: studenti si zajišťují ubytování samostatně, zprostředkujeme kontakty na volné ubytovací kapacity

Stravování: obědy ve školní jídelně, cena 30 Kč

Kritéria přijímacího řízení:
Ředitelka Hotelové školy, Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Poděbradech stanovila v souladu s § 94, odstavec 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke studiu na vyšší odborné škole pro školní rok 2017/2018 takto:

 1. přijímací zkouška není stanovena
 2. ukončení středního vzdělání maturitní zkouškou
 3. cizojazyčné kompetence v prvním cizím jazyce na maturitní úrovni nebo na úrovni B1
 4. v případě vyššího počtu uchazečů nad počet přijímaných studentů bude stanoveno jejich pořadí podle průměrného prospěchu maturitní zkoušky

Další předpoklad přijetí:

 • posouzení zdravotní způsobilosti pro daný obor příslušným praktickým lékařem (potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu)
 • předpokládáme, že uchazeč bude pokračovat ve studiu maturitního cizího jazyka, k němuž si vybere další cizí jazyk; výběr je možný z jazyků anglického, německého a francouzského.
 • 1. cizí jazyk na úrovni maturitní zkoušky, 2. cizí jazyk bude možno studovat ve skupině mírně pokročilých nebo úplných začátečníků

Administrativní poplatek:
200 Kč zaplaťte na účet u Komerční banky, č. ú. 18431191, kód banky 0100, var. symbol je vaše datum narození ve tvaru DDMMRR.
Kontrolní útržek složenky nebo jiné potvrzení o platbě přiložte k přihlášce. Příkaz k úhradě přes sběrný box v bance není platným dokladem.

Pokyny pro vyplnění přihlášky:
Přihláška ke studiu na VOŠ musí být řádně vyplněna. Věnujte proto vyplňování přihlášky zvýšenou pozornost a nezapomeňte na:

 • lékařské potvrzení
 • pořadí jazyků ke studiu: uchazeč na přihlášce na libovolném viditelném místě uvede pořadí dvou zvolených cizích jazyků pro budoucí studium
 • telefon a e-mail
 • podpis uchazeče
 • známky SŠ (pokud možno i podpis a razítko ředitelství SŠ) nebo přiložte neověřené kopie ročníkových vysvědčení, příp. výpis známek z Bakalářů
 • rok maturity
 • na druhé straně přihlášky vyplňte IZO SŠ, dopište i kód oboru

Přílohy k přihlášce:

 • doklad o zaplacení administrativního poplatku
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení

Uzávěrka podání přihlášek: 26. 9. 2017, po tomto termínu obdržíte informační dopis s vaším číslem jednacím a dalšími pokyny

Přihláška ke studiu VOŠ


© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz