PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

pro školní rok 2019/2020


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Informace o rozřazení do jazykových skupin pro školní rok 2019/2020


Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program S HOSTEM: HOtelnictví S Turismem a Event Managementem, specializace HOTEL MANAGEMENT, TOURISM MANAGEMENT A EVENT MANAGEMENT.

Dny otevřených dveří (průběžně Vám budeme podávat informace):

 • v pátek 30. listopadu 2018 od 10:00 do 17:00,
 • v sobotu 1. prosince 2018 od 9:00 do 14:00,
 • ve středu 16. ledna 2019 od 13:00 do 17:00.

Počet přijímaných uchazečů: 112 žáků ve čtyřech třídách.

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy do 1. března 2019.

Součástí přihlášky jsou:

 • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele, popř. ověřená kopie vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Název a adresa školy:

 • Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady
 • V přihlášce uveďte zkrácený název školy: Hotelová škola Poděbrady

Informace o obdržení přihlášky ke studiu a pozvánka na přijímací zkoušku bude zaslána nejpozději do 14 dnů před termínem konáním přijímací zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška:

 • Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV).
 • Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky.
 • Termín konání zkoušky – v prvním kole stanovilo MŠMT dva termíny:
  1. termín konání zkoušky: pátek 12. dubna 2019,
  2. termín konání zkoušky: pondělí 15. dubna 2019.
 • Testová zadání k procvičení: http://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035402.html

Průběh JPZ2019


Kritéria přijímacího řízení:

 • studijní průměr z konce osmé třídy: 20 %,
 • studijní průměr z pololetí deváté třídy: 20 %,
 • výsledek jednotného testu z českého jazyka: 50 %,
 • výsledek jednotného testu z matematiky:10 %.

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí:

 • Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení bude jako „SEZNAM UCHAZEČŮ NAVRŽENÝCH K PŘIJETÍ“ zveřejněno bezprostředně po zpřístupnění výsledků jednotných testů Cermatem, nejpozději dne 29. 4. 2019 po dvanácté hodině.
 • Účastníkům řízení je dána možnost podle § 36, 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 30. 4. 2019 od 9:00 do 12:00 v ředitelně školy.
 • Po uplynutí lhůty pro nahlížení do spisu zveřejní ředitelka školy dne 2. května 2019 SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

Přihláška ke studiu: http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz