Tematické okruhy pro TOČ

Hotelnictví

1. Základní ekonomické pojmy a tržní systém
- základní ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby, výroba, výrobní faktory)
- trh (definice, tržní subjekty, rozdělení trhů, základní ekonomické otázky)
- nabídka, poptávka, cena (definice, křivky, rozdělení, faktory)
- konkurence (druhy), hospodářská soutěž
Příklad – působení ostatních faktorů na křivku nabídky a křivku poptávky

2. Podnikání fyzických a právnických osob
- právní úprava podnikání, základní pojmy (podnikání, podnikatel, cíle podnikání)
- živnostenské podnikání (podmínky, rozdělení živností, živnostenský rejstřík)
- specifika podnikání v hotelnictví a gastronomii
- povinnosti podnikatele vůči státu
- daňová evidence
Příklad – povinnosti podnikatele vůči státu

3. Obchodní závod
- obchodní závod a jeho právní formy (definice, rozdělení, funkce, okolí)
- znaky závodu (ekonomická a právní samostatnost)
- založení a vznik závodu, zrušení a zánik závodu
- podnikatelský záměr a jeho obsah a zakladatelský rozpočet
- založení a. s. z hlediska účtování
Příklad – zahajovací rozvaha, účtování o ZK

4. Obchodní korporace
- charakteristika jednotlivých osobních obchodních korporací (založení, vznik, ručení, řízení, podíl na zisku, zrušení, zánik)
- charakteristika jednotlivých kapitálových obchodních korporací (založení, vznik, ručení, řízení, podíl na zisku, zrušení, zánik)
- obchodní rejstřík
- účtování v UT 4 (vlastní zdroje a dlouhodobé cizí zdroje)
Příklad – UT 4

5. Zásobovací činnost
- členění oběžného majetku
- fáze zásobování (plánování, výběr vhodného dodavatele, nákup)
- odběr a příjem, skladování, výdej
- evidence zásob a oceňování zásob
- řízení zásob (hospodárnost, optimalizace zásob - doba a rychlost obratu)
- účtování zásob (UT 1)
Příklad – účtování zásob

6. Personální činnost
- plánování a získávání pracovníků
- vznik, změny a zánik pracovního poměru
- pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti a o provedení práce
- péče o pracovníky a jejich kvalifikační růst, motivace
- nezaměstnanost (pojem, rozdělení, měření, důsledky, úřad práce)
- zúčtování se zaměstnanci
Příklad – zúčtování se zaměstnanci

7.  Finanční činnost
- financování – charakteristika, druhy, principy
- zdroje financování (vlastní)
- zdroje financování (cizí)
- odpisy (druhy, výpočet, účtování)
- alternativní zdroje financování
Příklad – odpisy

8. Hospodaření podnikatelského subjektu
- náklady (charakteristika, rozdělení, grafy, možnosti snižování)
- výnosy (charakteristika, rozdělení, možnosti zvyšování)
- výsledek hospodaření (rozdělení),  bod zvratu (graf, výpočet, využití)
- účetní uzávěrka a závěrka
- účtování nákladů a výnosů, časové rozlišení
Příklad – UT 5 a UT 6, VH

9. Základní pojmy v účetnictví, účetní dokumentace a technika
- charakteristika účetnictví, význam účetnictví, právní úprava účetnictví
- účetní doklady – náležitosti, rozdělení, opravy účetních dokladů  
- účetní knihy, účtová osnova, účtový rozvrh
- účet, jeho podstata, funkce, forma, druhy účtů (včetně SE a AE)
- účtování pohledávek a závazků z obchodního styku
Příklad – UT 3

10. Majetek (aktiva) a zdroje financování (pasiva)
- majetek firmy – aktiva (rozdělení, charakteristika)
- zdroje financování majetku - pasiva (rozdělení, charakteristika)
- rozvaha
- inventarizace (průběh, rozdělení, účtování inventarizačních rozdílů)
- účtování dlouhodobého majetku (pořízení, vyřazení)
Příklad – UT 0

11. Základní právní pojmy, základy občanského práva
- právo soukromé
- právní řád a kritéria jeho uspořádání
- osoba fyzická a právnická, právní osobnost a svéprávnost
- absolutní majetková práva (vlastnictví, věcné břemeno, zástava)
- relativní majetková práva (obchodní smlouvy - kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní)
Příklad – časové rozlišení nákladů a výnosů

12. Management
- charakteristika a vývojové fáze managementu
- manažerské funkce (plánování, organizování, personální řízení)
- manažerské funkce (vedení, kontrola)
- osobnost manažera a styly řízení
Příklad – výpočet mzdy zaměstnance

13. Marketing
- charakteristika a vývoj marketingu
- podnikatelské koncepce
- marketingové prostředí, SWOT analýza
- průzkum trhu – marketingový výzkum
Příklad – sestavení dotazníku

14. Marketingový mix
- produkt (komplexní produkt, životní cyklus, portfolio analýza)
- price (strategie tvorby cen ve stravování a hotelnictví, cenová diferenciace)
- place (distribuční cesty, distribuční systémy)
- promotion (komunikační mix)
Příklad – výpočet ceny v hotelnictví a gastronomii

15. Marketing pohostinství a cestovního ruchu
- charakteristika marketingu pohostinství a cestovního ruchu (hotelové služby, specifika)
- rozšířený marketingový mix v pohostinství a CR
- tržní trendy v CR na straně nabídky a poptávky
- ekologické aspekty a trendy v CR (udržitelný CR)
- segmentace trhu v hotelnictví
Příklad – sestavení balíku služeb pro cílovou skupinu

16. Společné stravování
- charakteristika a význam společného stravování
- formy společného stravování a jejich charakteristika, druhy provozoven
- hygienické požadavky na provoz v gastronomii (rizika a jejich prevence, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců, hygienické a zdravotní podmínky provozu)
- HACCP, označení potravin a výrobků
- zážitková gastronomie, banketový obchod, cateringová činnost
Příklad – dodržení finančního limitu u školního stravování

17. Hotelový provoz a organizace hotelnictví
- struktura a klasifikace ubytovacích zařízení
- mezinárodní hotelové řetězce, mez. standardy kvality řízení a poskytování  služeb
- organizační struktura v hotelnictví, úrovně řízení
- organizační složky hotelu (úseky, personální zajištění, náplň práce)
- produktivita práce, činitelé ovlivňující produktivitu práce, měření PP
Příklad – produktivita práce

18. Ubytovací úsek a jeho činnost
- kategorie ubytovacích zařízení, struktura ubytovacích služeb
- činnost front office
- činnost housekeepingu
- kapacita ubytovacího zařízení a její výpočet
- faktory ovlivňující využití kapacity a její výpočet
- manažerské funkce v ubytovacím úseku
Příklad – výpočet kapacity ubyt. zařízení a zjištění jejího využití

19. Hotelová dokumentace a vnitřní předpisy
- hotelová dokumentace na úseku front office
- rezervace hosta, ubytování hosta, vyúčtování s hostem
- interní předpisy hotelového provozu (ubytovací řád, požární řád, bezpečnost práce)
- interní předpisy stravovacího provozu (bezpečnost práce, hygienické požadavky)
- kontrolní činnost v hotelnictví a gastronomii
Příklad – hotelová dokumentace

20. Management stravovacího úseku
- rozdělení stravovacích zařízení podle funkce
- činnost F&B manažera
- výrobní středisko, organizace práce ve výr. středisku
- odbytového středisko, organizace práce
- kapacita, výpočet a faktory ji ovlivňující
- forma nabídky
Příklad – kapacita odbytového střediska, návrh jídelního lístku

21. Charakteristika cestovního ruchu a služby CR
- cestovní ruch – základní pojmy a jeho význam (definice CR, účastník CR)
- typologie CR - druhy a formy
- předpoklady rozvoje CR (lokalizační, realizační, selektivní)
- charakteristika základních služeb CR (doprava - druhy, ubytování, stravování a další)
- turisticky významná místa v ČR (lázeňská města, přírodní a kulturní atraktivity, památky UNESCO)
Příklad – účtování v UT 3

22. Obchodní činnost a realizace produktu CR
- cestovní kancelář, cestovní agentura (právní úprava jejich podnikání - Zákon č. 159/1999 Sb.)
- klasifikace cestovních kancelář a agentury (podle postavení v distribučním procesu, podle zaměření nabízených zájezdů, podle klientely, podle územní působnosti a podle velikosti)
- příprava produktu CK, jeho realizace a prodej
- regionální produkty CR, požadavky na pracovníky v CR
- turisticky významná místa v Evropě (hl. destinace CR, přírodní a kulturní atraktivity)
Příklad – UT 3

23. Finanční analýza podniku
- charakteristika FA, cíle FA
- uživatelé FA
- zdroje informací pro FA
- metody FA
- poměrové ukazatele FA – charakteristika, výpočet
Příklad – výpočet ukazatelů FA, bodu zvratu

24. Národní hospodářství
- charakteristika NH (pojem, činitelé ovlivňující úroveň NH)
- struktura národního hospodářství
- měření výkonnosti NH a hospodářský cyklus
- inflace (pojem, druhy)
- měření inflace, její příčiny a důsledky
Příklad – výpočet HDP

25. Hospodářská politika, sociální politika
- charakteristika hospodářské politiky, subjekty HP
- cíle, nástroje HP
- příčiny selhání fungování trhu a zásahy státu
- sociální politika státu
- systém státní sociální podpory, životní minimum, sociální péče
Příklad – výpočet životního minima

26. Fiskální politika a daňová soustava
- fiskální politika
- státní rozpočet – jeho struktura
- daňová soustava
- charakteristika jednotlivých druhů daní
- účtování se správcem daně
Příklad – účtování daní

27. Bankovní soustava
- struktura bankovní soustavy
- úkoly a nástroje centrální banky
- monetární politika
- činnosti obchodních bank a bankovní služby
- účtování dlouhodobých a krátkodobých úvěrů
Příklad – účtování úvěrů

28. Finanční trh
- peněžní trh (charakteristika a obchodování)
- peníze (historie, formy, hodnota)
- kapitálový trh (charakteristika, BCPP, a. s.)
- cenné papíry (druhy, charakteristika)
- účtování na finančních účtech
Příklad – účtování UT 2

29. Pojišťovnictví
- charakteristika a historie pojišťovnictví
- základní pojmy včetně činnosti pojišťoven
- zákonné pojištění, komerční pojištění
- cestovní pojištění
- účtování škod ve vztahu k pojišťovně
Příklad – výpočet SP a ZP, škody na zásobách

30. EU,  zahraničně obchodní politika
- mezinárodní obchod – charakteristika, význam
- měnový kurz
- nástroje ZO politiky
- EU (historie a současnost)
- Mezinárodní finanční organizace (MMF, Světová banka)
- účtování nákupu materiálu ze zahraničí
Příklad – výpočet a účtování kurzovních rozdílů

Schváleno komisí ekonomických předmětů 31. 8. 2020

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz