Tematické okruhy pro TOČ

Cestovní ruch

1. Základní ekonomické pojmy a tržní systém
- základní ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby, výroba, výrobní faktory)
- trh (definice, tržní subjekty, rozdělení trhů, základní ekonomické otázky)
- nabídka, poptávka, cena (definice, křivky, rozdělení, faktory)
- konkurence (druhy), hospodářská soutěž
Příklad – působení cestovního ruchu v ekonomice

2. Podnikání fyzických a právnických osob
- právní úprava podnikání, základní pojmy (podnikání, podnikatel, cíle podnikání)
- živnostenské podnikání (podmínky, rozdělení živností, živnostenský rejstřík)
- cestovní agentura, cestovní kancelář (rozdíly, způsob založení, pojištění CK)
- povinnosti podnikatele vůči státu
- daňová evidence
Příklad – povinnosti podnikatele vůči státu

3. Obchodní závod
- obchodní závod a jeho právní formy (definice, rozdělení, funkce, okolí)
- znaky závodu (ekonomická a právní samostatnost)
- založení a vznik závodu, zrušení a zánik závodu
- podnikatelský záměr a jeho obsah a zakladatelský rozpočet
- turisticky významná místa v ČR – přírodní atraktivity, ochrana přírody (NP, CHKO)
Příklad - zahajovací rozvaha, účtování o ZK

4. Obchodní korporace
- charakteristika jednotlivých osobních obchodních korporací (založení, vznik, ručení, řízení, podíl na zisku, zrušení, zánik)
- charakteristika jednotlivých kapitálových obchodních korporací (založení, vznik, ručení, řízení, podíl na zisku, zrušení, zánik)
- možnosti cestovního ruchu v Polabí
- účtování v UT 4 (vlastní zdroje a dlouhodobé cizí zdroje)
Příklad – UT 4

5. Zásobovací činnost
- členění oběžného majetku
- fáze zásobování (plánování, výběr vhodného dodavatele, nákup)
- odběr a příjem, skladování, výdej
- evidence zásob a oceňování zásob
- účtování zásob (UT 1)
Příklad – účtování zásob

6. Personální činnost
- plánování a získávání pracovníků
- vznik, změny a zánik pracovního poměru
- pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti a o provedení práce
- péče o pracovníky a jejich kvalifikační růst, motivace
- nezaměstnanost (pojem, rozdělení, měření, důsledky, úřad práce)
- zúčtování se zaměstnanci
Příklad – zúčtování se zaměstnanci

7. Finanční činnost
- financování – charakteristika, druhy, principy
- zdroje financování (vlastní)
- zdroje financování (cizí)
- odpisy (druhy, výpočet, účtování)
- alternativní zdroje financování
Příklad – odpisy

8. Hospodaření podnikatelského subjektu
- náklady (charakteristika, rozdělení, grafy, možnosti snižování)
- výnosy (charakteristika, rozdělení, možnosti zvyšování)
- výsledek hospodaření (rozdělení),  bod zvratu (graf, výpočet, využití)
- účetní uzávěrka a závěrka
- účtování nákladů a výnosů, časové rozlišení
Příklad – UT 5 a UT 6, VH

9. Základní pojmy v účetnictví, účetní dokumentace a technika
- charakteristika účetnictví, význam účetnictví, právní úprava účetnictví
- účetní doklady – náležitosti, rozdělení, opravy účetních dokladů
- účetní knihy, účtová osnova, účtový rozvrh
- účet, jeho podstata, funkce, forma, druhy účtů (včetně SE a AE)
- účtování pohledávek a závazků z obchodního styku
Příklad – UT 3

10. Majetek (aktiva) a zdroje financování (pasiva)
- majetek firmy – aktiva (rozdělení, charakteristika)
- zdroje financování majetku - pasiva (rozdělení, charakteristika)
- rozvaha
- inventarizace (průběh, rozdělení, účtování inventarizačních rozdílů)
- účtování dlouhodobého majetku (pořízení, vyřazení)
Příklad – UT 0

11. Management ubytovacího a stravovacího úseku
- ubytovací zařízení, struktura ubytovacích služeb
- činnost front office a housekeepingu
- kapacita ubytovacího zařízení a její výpočet, faktory ovlivňující využití kapacity
- stravovací zařízení, struktura stravovacích služeb, činnost F&B manažera
- odbyt, kapacita odbytových středisek a její výpočet
Příklad – modelová situace

12. Management
- charakteristika a vývojové fáze managementu
- manažerské funkce (plánování, organizování, personální řízení)
- manažerské funkce (vedení, kontrola)
- osobnost manažera a styly řízení
- osobnost průvodce (požadavky, oblečení, vystupování, kvalifikační požadavky)
Příklad – výpočet mzdy zaměstnance

13. Marketing
- charakteristika a vývoj marketingu
- podnikatelské koncepce
- marketingové prostředí, SWOT analýza
- průzkum trhu – marketingový výzkum v CR
Příklad – sestavení dotazníku

14. Marketingový mix
- produkt (komplexní produkt, životní cyklus, portfolio analýza)
- price (strategie tvorby cen ve stravování a hotelnictví, cenová diferenciace)
- place (distribuční cesty, distribuční systémy)
- promotion (komunikační mix)
Příklad – kalkulace ceny zájezdu

15. Marketing pohostinství a cestovního ruchu
- charakteristika marketingu pohostinství a cestovního ruchu (hotelové služby, specifika)
- rozšířený marketingový mix v pohostinství a CR
- tržní trendy v CR na straně nabídky a poptávky
- ekologické aspekty v CR (udržitelný CR), globální problémy lidstva
- segmentace trhu v hotelnictví a CR
Příklad – sestavení programu-balíčku služeb v ČR pro cílovou skupinu

16. Organizace hotelnictví a hotelový provoz
- mezinárodní hotelové řetězce, mez. standardy kvality řízení a poskytování služeb
- struktura a klasifikace ubytovacích zařízení, hotelová dokumentace na úseku front office
- organizační složky hotelu (úseky, střediska, personální zajištění, náplň práce)
- interní předpisy hotelového provozu (ubytovací řád, požární řád, bezpečnost práce)
- kontrolní činnost v hotelnictví a gastronomii, HACCP
Příklad – modelová situace

17. Služby cestovního ruchu při přechodu hranic a atraktivity Evropy
- cestovní doklady (druhy)
- víza (způsob získání, druhy), cla (základní práva a povinnosti při dovozu a vývozu zboží)
- turisticky významná místa v Evropě (hl. destinace CR, přírodní atraktivity, památky UNESCO, akce, možnosti rozvoje)
- topografická příprava průvodce
Příklad – modelová situace

18. Lázeňství
- lázeňství, přírodní léčivé zdroje, formy a organizace lázeňského pobytu, služby lázeňského CR
- lázeňská města v ČR, Zlatý lázeňský trojúhelník
- chronologická příprava průvodce
Příklad – modelová situace

19. Letecká doprava a atraktivity světového cestovního ruchu
- letecká doprava, materiálně-technické podmínky, členění, sortiment poskytovaných služeb, práva a povinnosti cestujících, odbavení cestujících
- turisticky významná místa Asie (hl. destinace CR, přírodní a kulturní atraktivity)
- informační zdroje průvodce
Příklad – modelová situace

20. Železniční doprava a domácí atraktivity cestovního ruchu
- železniční doprava, materiálně-technické podmínky, sortiment poskytovaných služeb, práva a povinnosti cestujících
- turisticky významná místa v ČR (památky UNESCO)
- typy průvodců podle náplně jejich činnosti
Příklad – modelová situace

21. Charakteristika cestovního ruchu a služby CR
- cestovní ruch – základní pojmy a jeho význam (definice CR, účastník CR)
- typologie CR - druhy a formy
- předpoklady rozvoje CR (lokalizační, realizační, selektivní)
- organizace a řízení CR v ČR
Příklad – účtování záloh za poskytnuté služby

22. Obchodní činnost a realizace produktu CR
- činnost CK a cestovních agentur (právní úprava jejich podnikání - Zákon č. 159/1999 Sb. z hlediska poskytovaných služeb)
- klasifikace CK a agentur a jejich rozdělení
- klasifikace služeb poskytovaných CK, zájezdová činnost CK a její členění,
- smlouva o zájezdu, reklamace zájezdu
- příprava produktu, jeho realizace a prodej
- turisticky významná místa Ameriky (hl. destinace CR, přírodní a kulturní atraktivity)
Příklad – modelová situace

23. Finanční analýza podniku
- charakteristika FA, cíle FA
- uživatelé FA
- zdroje informací pro FA
- metody FA
- poměrové ukazatele FA – charakteristika, výpočet
Příklad – výpočet ukazatelů FA, bodu zvratu

24. Národní hospodářství
- charakteristika NH (pojem, činitelé ovlivňující úroveň NH)
- struktura národního hospodářství
- měření výkonnosti NH a hospodářský cyklus
- inflace (pojem, druhy)
- měření inflace, její příčiny a důsledky
- oblasti zimního cestovního ruchu v ČR
Příklad – výpočet HDP

25. Hospodářská politika, sociální politika
- charakteristika hospodářské politiky, subjekty HP
- cíle, nástroje HP
- příčiny selhání fungování trhu a zásahy státu
- sociální politika státu
- systém státní sociální podpory, životní minimum, sociální péče
Příklad – výpočet životního minima

26. Fiskální politika a daňová soustava
- fiskální politika
- státní rozpočet – jeho struktura
- daňová soustava
- charakteristika jednotlivých druhů daní
- účtování se správcem daně
- turisticky významná místa v Africe (hl. destinace CR, přírodní a kulturní atraktivity)
Příklad – účtování daní

27. Bankovní soustava
- struktura bankovní soustavy
- úkoly a nástroje centrální banky
- monetární politika
- činnosti obchodních bank a bankovní služby
- peněžní služby v CR, směnárenské služby
- oblasti letního cestovního ruchu v ČR
Příklad – modelová situace - regionální produkty CR (naplánovat program jednodenního tuzemského zájezdu)

28. Finanční trh
- peněžní trh (charakteristika a obchodování)
- peníze (historie, formy, hodnota)
- kapitálový trh (charakteristika, BCPP, a. s.)
- cenné papíry (druhy, charakteristika)
- účtování na finančních účtech
- Praha – Královská cesta
Příklad – účtování UT 2

29. Pojišťovnictví
- charakteristika a historie pojišťovnictví
- základní pojmy včetně činnosti pojišťoven
- zákonné pojištění, komerční pojištění
- cestovní pojištění účastníků CR
- turisticky významná místa Austrálie a Oceánie (hl. destinace CR, přírodní a kulturní atraktivity)
Příklad – modelová situace - regionální produkty CR (naplánovat program víkendového zahraničního zájezdu)

30. EU, zahraničně obchodní politika
- mezinárodní obchod – charakteristika, význam
- měnový kurz, platební bilance
- nástroje ZO politiky
- účtování nákupu materiálu ze zahraničí
- EU (historie a současnost)
- Mezinárodní finanční organizace (MMF, Světová banka)
Příklad – výpočet a účtování kurzovních rozdílů

Schváleno komisí ekonomických předmětů 31. 8. 2020

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz