Distanční vzdělávání od 19. října 2020

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 došlo k zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách na středním a vyšším odborném vzdělávání. Zákaz se nově vztahuje také na praktické vzdělávání.

Toto omezení bylo vyhlášeno s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Od pondělí 19. 10. pokračuje v naší škole DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, a to podle aktuálně stanoveného rozvrhu distančního vzdělávání (s platností od 2. 11. 2020).

 • Komunikační platformou pro distanční vzdělávání jsou nástroje Microsoft 365.
 • Pro distanční vzdělávání jsou stanoveny prioritní vzdělávací oblasti:
  - vzdělávací oblast českého jazyka a literatury,
  - vzdělávací oblast cizích jazyků,
  - vzdělávací oblast ekonomických předmětů,
  - vzdělávací oblast praktického vzdělávání.

 • V rozvrhu jsou stanoveny prioritní vzdělávací bloky, které mohou vyučující organizovat různými formami on-line synchronní* nebo asynchronní** výuky, podle charakteru probíraného učiva a podle možností učitele a žáků.
 • V rámci vzdělávacích bloků jsou si vyučující a žáci třídy k dispozici v reálném časovém rozmezí pro realizaci výstupů a zadání nebo pro on-line výuku.
 • Předměty neuvedené v rozvrhu DV se realizují asynchronní formou jedenkrát za 14 dní.
 • V týdnu 26. 10. – 30. 10. 2020 distanční výuka neprobíhá.
 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Vyučující zaznamenává aktivity žáka v rámci DV, které budou součástí žákova hodnocení v příslušném předmětu.
 • Omluvy žáků během distančního vzdělávání přijímají a vypořádávají vyučující jednotlivých předmětů.
 • V odůvodněných případech může žák plnit zadání a výstupy distanční výuky v náhradním termínu.
 • Opatření podle školního řádu se v období distančního vzdělávání použije vždy přiměřeně při zohlednění konkrétní situace a podmínek žáka.
 • Účast na distančním vzdělávání a splnění povinných žákovských výstupů je nezbytným předpokladem pro zdárné zvládnutí navazující prezenční výuky.

synchronní* - práce žáků v reálném čase
asynchronní** - samostatná práce žáků dle vlastního časového rozvržení

V Poděbradech 16. 10. 2020
PhDr. Jana Podoláková
ředitelka

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz