Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Obecné schéma maturitní zkoušky

V souladu s § 77 - § 82 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v  platném znění, podle prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání v platném znění a dále v  souladu se školním vzdělávacím programem S HOSTEM: HOtelnictví s Turismem a Event Managementem, zpracovaným podle rámcového vzdělávacího programu 65 – 42 – M/01 Hotelnictví je konána maturitní zkouška takto:

1. Společná část maturitní zkoušky

Dvě povinné zkoušky formou didaktického testu:

a) český jazyk a literatura

 • didaktický test (DT-ČJL) trvá 75 minut.

b) cizí jazyk NEBO matematika

 • didaktický test (DT-CJ) trvá 100 minut, 40 minut poslechová část, 60 minut část ověřující čtení a jazykové kompetence,
 • didaktický test (DT-MA) trvá 120 minut.

Didaktické testy budou hodnoceny „uspěl/neuspěl“.

Max. 2 nepovinné zkoušky
– podrobněji o nabídce nepovinných zkoušek: https://maturita.cermat.cz/

2. Profilová část maturitní zkoušky

Pět povinných zkoušek:

a) český jazyk a literatura

 • písemná práce (PP-ČJL) trvá 120 minut včetně času na volbu z 5 zadání, minimální rozsah textu je 250 slov, vytvářený text bude zaznamenán rukopisně,
 • ústní zkouška (ÚZ) trvá 15 minut a koná se formou rozhovoru nad pracovním listem k dílu z žákova seznamu 20 literárních děl.

b) cizí jazyk* – první, zvolený pro didaktický test společné části MZ

 • písemná práce (PP-CJ) trvá 90 minut včetně času na volbu ze 3 zadání, minimální rozsah textu je 200 slov, vytvářený text bude zaznamenán rukopisně,
 • ústní zkouška (ÚZ) trvá 15 minut a koná se formou rozhovoru nad pracovním listem se 4 dílčími úkoly k vylosovanému tématu ze seznamu 20 témat pro ústní zkoušku z cizího jazyka.

c) cizí jazyk*– druhý (nezvolený pro SČ MZ)

 • písemná práce a ústní zkouška – podmínky pro konání obou profilových zkoušek z cizích jazyků jsou stejné.

NEBO matematika – ústní zkouška

*) Jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit doložením jazykového certifikátu z úspěšně vykonané standardizované zkoušky.

d) teoretická odborná část – ústní zkouška zahrnující předměty vzdělávací oblasti podle schématu:

maturitní zkouška 2011

 • ÚZ trvá 15 minut a koná se formou rozhovoru nad pracovním listem, který bude obsahovat 4-5 dílčích úkolů a příklad k vylosovanému tématu ze seznamu 30 témat pro ústní zkoušku z teoretické odborné části,

**) Žák může konat zkoušku ze vzdělávací oblasti cestovní ruch, pokud navštěvoval volitelný předmět průvodcovská činnost.

e) praktická odborná část – vypracování a obhajoba maturitní práce

 • obhajoba maturitní práce trvá 15 minut.

Max. 2 nepovinné zkoušky
Nepovinná maturitní zkouška profilové části může být vykonána z těchto předmětů:

 • matematika,
 • cizí jazyk, z něhož není konána zkouška ve společné části.

Podrobné informace: maturita.cermat.cz