Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Maturitní zkouška z matematiky – společná část

Katalog požadavků ke společné maturitní zkoušce z matematiky je zveřejněn na maturita.cermat.cz (odkaz katalogy požadavků - matematika).

Maturitní zkouška z matematiky – profilová část

K profilové zkoušce je požadována znalost níže uvedených tématických okruhů. U vlastní zkoušky jsou tyto okruhy uspořádány do 25 otázek.

 1. Průnik a sjednocení množin, intervaly.
 2. Mocniny s celým mocnitelem.
 3. Planimetrické výpočty.
 4. Operace s mnohočleny.
 5. Rozklad mnohočlenů v součin.
 6. Operace s lomenými výrazy.
 7. Lineární funkce, vlastnosti, graf (i s absolutními hodnotami).
 8. Lineární rovnice a jejich soustavy i s parametrem.
 9. Soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé.
 10. Kvadratická funkce, vlastnosti, graf (i s absolutními hodnotami)
 11. Kvadratická rovnice (i s komplexními kořeny).
 12. Kvadratická nerovnice.
 13. Nerovnice v podílovém tvaru.
 14. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.
 15. Lineární lomená funkce, vlastnosti, graf (i s absolutními hodnotami)
 16. Inverzní funkce , funkce n-tá odmocnina, vlastnosti, graf.
 17. Iracionální rovnice.
 18. Odmocniny, mocniny s racionálním mocnitelem.
 19. Exponenciální funkce, vlastnosti, graf.
 20. Exponenciální rovnice.
 21. Logaritmická funkce, vlastnosti, graf.
 22. Logaritmy, vlastnosti.
 23. Logaritmické rovnice.
 24. Posloupnosti, vlastnosti.
 25. Aritmetická posloupnost.
 26. Geometrická posloupnost.
 27. Definice goniometrických funkcí, hodnoty goniometrických funkcí.
 28. Funkce sinus, vlastnosti, graf (y = a sin(bx) ).
 29. Funkce kosinus, vlastnosti, graf (y = a cos(bx) ).
 30. Funkce tangens a kotangens, vlastnosti, graf (y = a tg(bx), y = a cotg(bx) ).
 31. Úprava výrazů s goniometrickými funkcemi.
 32. Goniometrické rovnice.
 33. Trigonometrie obecného trojúhelníka.
 34. Povrchy a objemy hranolu a válce.
 35. Povrchy a objemy jehlanu a kužele.
 36. Povrchy a objemy koule a jejích částí.
 37. Faktoriály a kombinační čísla.
 38. Variace bez opakování.
 39. Permutace bez opakování.
 40. Kombinace bez opakování.
 41. Binomická věta.
 42. Pravděpodobnost.
 43. Analytická geometrie v rovině – souřadnice bodů, vektory.
 44. Analytická geometrie v rovině – přímka, dvojice přímek.
 45. Analytická geometrie v rovině – kružnice.
 46. Analytická geometrie v rovině – elipsa
 47. Analytická geometrie v rovině – hyperbola
 48. Analytická geometrie v rovině – parabola
 49. Komplexní čísla – algebraický tvar.
 50. Komplexní čísla – goniometrický tvar.