Přijímací řízení 2020/2021

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

pro školní rok 2020/2021

Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví

Forma studia: denní

Školní vzdělávací program S HOSTEM: HOtelnictví S Turismem a Event Managementem, specializace HOTEL MANAGEMENT, TOURISM MANAGEMENT A EVENT MANAGEMENT.

Dva roky společného základu, od třetího ročníku výběr specializace podle zaměření volitelných předmětů.


Upozornění

Termíny a podmínky přijímacího řízení budou stanoveny MŠMT, jakmile bude znám termín znovuotevření škol.


Zaměření Hotel Management (HM)

Uplatnění absolventa: vedoucí pozice v gastronomickém a hotelovém provozu.

Odborně zaměřené předměty:

 • podnikání v hotelnictví a gastronomii,
 • marketing a management v hotelnictví a gastronomii.

Odborná maturitní zkouška: analýza služeb v hotelovém nebo gastronomickém zařízení, příprava podnikatelského plánu na dílčí služby.


Zaměření Tourism Management (TM)

Uplatnění absolventa: vedoucí pozice v zařízeních a službách cestovního ruchu (cestovní kanceláře, letecké společnosti, dopravní firmy, cateringové služby v dopravě apod.).

Odborně zaměřené předměty:

 • průvodcovská činnost,
 • marketing a management v cestovním ruchu.

Odborná maturitní zkouška: příprava a realizace školní exkurze.


Zaměření Event Management (EM)

Uplatnění absolventa: příprava, organizace a realizace firemních, veřejných a soukromých akcí (konference, výstavy, festivaly, gastronomické, kulturní a další společenské akce).

Odborně zaměřené předměty:

 • projektové řízení eventů,
 • marketing a management eventů.

Odborná maturitní zkouška: příprava a realizace školního eventu (gastronomický festival, maturitní ples aj.).


Dny otevřených dveří:

 • v pátek 29. listopadu 2019 od 14:00 do 17:00,
 • v sobotu 30. listopadu 2019 od 10:00 do 15:00,
 • ve středu 15. ledna 2020 od 14:00 do 17:00.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 120 žáků ve čtyřech třídách prvního ročníku.

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy do 1. března 2020.

Součástí přihlášky jsou:

 • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele, popř. ověřená kopie vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.
 • Popř. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Název a adresa školy:

 • Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady
 • V přihlášce uveďte zkrácený název školy: Hotelová škola Poděbrady

Informace o obdržení přihlášky ke studiu a pozvánka na přijímací zkoušku bude zaslána nejpozději do 14 dnů před termínem konáním přijímací zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška:

 • Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV).
 • Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky.
 • Termín konání zkoušky – v prvním kole stanovilo MŠMT dva termíny:
  1. termín konání zkoušky: úterý 14. dubna 2020,
  2. termín konání zkoušky: středa 15. dubna 2020.
 • Testová zadání k procvičení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Kritéria přijímacího řízení:

 • studijní průměr z konce osmé třídy: 20 %,
 • studijní průměr z pololetí deváté třídy: 20 %,
 • výsledek jednotného testu z českého jazyka: 50 %,
 • výsledek jednotného testu z matematiky:10 %.

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí:

 • Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení bude jako „SEZNAM UCHAZEČŮ NAVRŽENÝCH K PŘIJETÍ“ zveřejněno bezprostředně po zpřístupnění výsledků jednotných testů Cermatem.
 • Účastníkům řízení je dána možnost podle § 36, 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, nahlédnout do spisu a vyjádřit se k  podkladům rozhodnutí.
 • Po uplynutí lhůty pro nahlížení do spisu zveřejní ředitelka školy SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

Přihláška ke studiu:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz