Přijímací řízení 2020/2021

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

pro školní rok 2020/2021

Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví

Forma studia: denní

Školní vzdělávací program S HOSTEM: HOtelnictví S Turismem a Event Managementem, specializace HOTEL MANAGEMENT, TOURISM MANAGEMENT A EVENT MANAGEMENT.

Dva roky společného základu, od třetího ročníku výběr specializace podle zaměření volitelných předmětů.


Upozornění

V období jarních prázdnin od 24. 2. do 28. 2. 2020 bude škola uzavřena.
Osobní předání přihlášky ke studiu pouze po předchozí telefonické domluvě na čísle telefonu 322 312 639. Případné dotazy prosím adresujte na email info@hsvos.cz.


Zaměření Hotel Management (HM)

Uplatnění absolventa: vedoucí pozice v gastronomickém a hotelovém provozu.

Odborně zaměřené předměty:

 • podnikání v hotelnictví a gastronomii,
 • marketing a management v hotelnictví a gastronomii.

Odborná maturitní zkouška: analýza služeb v hotelovém nebo gastronomickém zařízení, příprava podnikatelského plánu na dílčí služby.


Zaměření Tourism Management (TM)

Uplatnění absolventa: vedoucí pozice v zařízeních a službách cestovního ruchu (cestovní kanceláře, letecké společnosti, dopravní firmy, cateringové služby v dopravě apod.).

Odborně zaměřené předměty:

 • průvodcovská činnost,
 • marketing a management v cestovním ruchu.

Odborná maturitní zkouška: příprava a realizace školní exkurze.


Zaměření Event Management (EM)

Uplatnění absolventa: příprava, organizace a realizace firemních, veřejných a soukromých akcí (konference, výstavy, festivaly, gastronomické, kulturní a další společenské akce).

Odborně zaměřené předměty:

 • projektové řízení eventů,
 • marketing a management eventů.

Odborná maturitní zkouška: příprava a realizace školního eventu (gastronomický festival, maturitní ples aj.).


Dny otevřených dveří:

 • v pátek 29. listopadu 2019 od 14:00 do 17:00,
 • v sobotu 30. listopadu 2019 od 10:00 do 15:00,
 • ve středu 15. ledna 2020 od 14:00 do 17:00.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 120 žáků ve čtyřech třídách prvního ročníku.

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy do 1. března 2020.

Součástí přihlášky jsou:

 • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele, popř. ověřená kopie vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.
 • Popř. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Název a adresa školy:

 • Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady
 • V přihlášce uveďte zkrácený název školy: Hotelová škola Poděbrady

Informace o obdržení přihlášky ke studiu a pozvánka na přijímací zkoušku bude zaslána nejpozději do 14 dnů před termínem konáním přijímací zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška:

 • Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV).
 • Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky.
 • Termín konání zkoušky – v prvním kole stanovilo MŠMT dva termíny:
  1. termín konání zkoušky: úterý 14. dubna 2020,
  2. termín konání zkoušky: středa 15. dubna 2020.
 • Testová zadání k procvičení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Kritéria přijímacího řízení:

 • studijní průměr z konce osmé třídy: 20 %,
 • studijní průměr z pololetí deváté třídy: 20 %,
 • výsledek jednotného testu z českého jazyka: 50 %,
 • výsledek jednotného testu z matematiky:10 %.

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí:

 • Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení bude jako „SEZNAM UCHAZEČŮ NAVRŽENÝCH K PŘIJETÍ“ zveřejněno bezprostředně po zpřístupnění výsledků jednotných testů Cermatem.
 • Účastníkům řízení je dána možnost podle § 36, 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, nahlédnout do spisu a vyjádřit se k  podkladům rozhodnutí.
 • Po uplynutí lhůty pro nahlížení do spisu zveřejní ředitelka školy SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

Přihláška ke studiu:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz