Přijímací řízení 2020/2021

INFORMACE KE KONÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


Termín konání jednotné přijímací zkoušky: pondělí 8. června 2020, budova školy bude otevřena od 7:15

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky: úterý 23. června 2020

Jednotná přijímací zkouška:

 • se koná pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. K vykonání testů jednotné přijímací zkoušky obdržíte pozvánku od školy, kterou máte v přihlášce uvedenu v prvním pořadí. Druhá škola na přihlášce bude mít výsledky jednotných testů rovněž zpřístupněny Centrem Cermat.
 • Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky.
 • Termín konání zkoušky: 8. června 2020
 • Náhradní termín konání: 23. června 2020
 • Časový plán zkoušky: bude uvedený v pozvánce
 • Testová zadání k procvičení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Kritéria přijímacího řízení:

 • studijní průměr z konce osmé třídy: 20 %,
 • studijní průměr z pololetí deváté třídy: 20 %,
 • výsledek jednotného testu z českého jazyka: 50 %,
 • výsledek jednotného testu z matematiky:10 %.

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí:

 • Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení bude jako „SEZNAM UCHAZEČŮ NAVRŽENÝCH K PŘIJETÍ“ zveřejněno bezprostředně po zpřístupnění výsledků jednotných testů Cermatem, nejpozději 15. června 2020.
 • Účastníkům řízení je dána možnost podle § 36, 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, nahlédnout do spisu a vyjádřit se k  podkladům rozhodnutí.
 • Po uplynutí lhůty pro nahlížení do spisu zveřejní ředitelka školy SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ, nejpozději 16. června 2020.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. nejpozději 23. června 2020.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: je třeba podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ředitelce školy žádost o vydání nového rozhodnutí. Ředitelka školy bude vydávat nové rozhodnutí podle „pořadí pod čarou“ a přijímat uchazeče na místa uvolněná neodevzdáním zápisových lístků podle § 101 Správního řádu. V takovém případě uchazeč požádá druhou školu o zpětné vydání zápisového lístku.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení.

Na uvolněná místa bude vydáváno původně nepřijatým uchazečům nové rozhodnutí, a to podle pořadí „v seznamu pod čarou“. Je nezbytné podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Zákon umožňuje zpětné vydání zápisového lístku uchazeči, kterému bylo vydáno nové rozhodnutí druhou školou!


Organizační pokyny k přijímacímu řízení v souvislosti s epidemiologickými opatřeními:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.
 • Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (ZDE).
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Je povinností všech žáků i zaměstnanců před budovou školy a ve společných prostorách školy:
  - Zakrytí ústa a nosu (žák má s sebou sáček na uložení roušky).
  - Dodržování rozestupů minimálně 2 m.
  - Minimalizování shromažďování a interakce s ostatními.
 • V učebně žáci:
  - Vždy po příchodu do třídy použijí dezinfekci na ruce.
  - Dodržují totožný zasedací pořádek jednoho žáka v lavici.
  - Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku.
  - Dobu přestávky mezi zkouškami tráví žáci mimo budovu školy.
 • Žáci z rizikových skupin:
  - Zákonní zástupci Informují školu o rizikovosti žáka emailem nebo telefonicky.
  - Mají právo se dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce.
  - Mohou být přednostně rozsazeni na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
  - Opouštějí místnost jako poslední, maximálně omezí interakci s ostatními.

Zaměření Hotel Management (HM)

Uplatnění absolventa: vedoucí pozice v gastronomickém a hotelovém provozu.

Odborně zaměřené předměty:

 • podnikání v hotelnictví a gastronomii,
 • marketing a management v hotelnictví a gastronomii.

Odborná maturitní zkouška: analýza služeb v hotelovém nebo gastronomickém zařízení, příprava podnikatelského plánu na dílčí služby.


Zaměření Tourism Management (TM)

Uplatnění absolventa: vedoucí pozice v zařízeních a službách cestovního ruchu (cestovní kanceláře, letecké společnosti, dopravní firmy, cateringové služby v dopravě apod.).

Odborně zaměřené předměty:

 • průvodcovská činnost,
 • marketing a management v cestovním ruchu.

Odborná maturitní zkouška: příprava a realizace školní exkurze.


Zaměření Event Management (EM)

Uplatnění absolventa: příprava, organizace a realizace firemních, veřejných a soukromých akcí (konference, výstavy, festivaly, gastronomické, kulturní a další společenské akce).

Odborně zaměřené předměty:

 • projektové řízení eventů,
 • marketing a management eventů.

Odborná maturitní zkouška: příprava a realizace školního eventu (gastronomický festival, maturitní ples aj.).


Dny otevřených dveří:

 • v pátek 29. listopadu 2019 od 14:00 do 17:00,
 • v sobotu 30. listopadu 2019 od 10:00 do 15:00,
 • ve středu 15. ledna 2020 od 14:00 do 17:00.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 120 žáků ve čtyřech třídách prvního ročníku.

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy do 1. března 2020.

Součástí přihlášky jsou:

 • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele, popř. ověřená kopie vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.
 • Popř. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Název a adresa školy:

 • Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady
 • V přihlášce uveďte zkrácený název školy: Hotelová škola Poděbrady

Informace o obdržení přihlášky ke studiu a pozvánka na přijímací zkoušku bude zaslána nejpozději do 14 dnů před termínem konáním přijímací zkoušky.


Přihláška ke studiu:

cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-na-ss

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz