PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
pro školní rok 2017/2018

Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví

Dny otevřených dveří: ve středu 7. prosince 2016 a ve středu 1. února 2017 Vám budeme průběžně podávat informace od 13:00 do 17:00 hodin.

Počet přijímaných uchazečů: 117 žáků ve čtyřech třídách.

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy do 1. března 2017.

Součástí přihlášky jsou:

  • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele, popř. ověřená kopie vysvědčení).
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.
  • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Název a adresa školy:

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady

V přihlášce uveďte zkrácený název školy: Hotelová škola Poděbrady

Jednotná přijímací zkouška:

Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV)
Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky
1. termín konání zkoušky: 12. dubna 2017
2. termín konání zkoušky: 19. dubna 2017

Kritéria přijímacího řízení:

  • studijní průměr z konce osmé třídy: 20 %,
  • studijní průměr z pololetí deváté třídy: 20 %,
  • výsledek jednotného testu z českého jazyka: 50 %,
  • výsledek jednotného testu z matematiky: 10 %.

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí:

  • Bude odesláno / zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v CZVV, nejpozději 28. dubna 2017.
  • Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
  • Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU (*.PDF)
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU (*.XLS)

viz www.cermat.cz


© 2016 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/III, 290 60  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz