OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ ČTVRTÉHO ROČNÍKU ZA ÚČELEM PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ ZKOUŠKY – ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY

 • Od 11. května 2020 je možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol za účelem přípravy na maturitní zkoušky, a to na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020.
 • Prezenční příprava žáků bude probíhat v souladu s vydanými pokyny MŠMT k hygienickým a provozním podmínkám školy.
 • Všechny užívané prostory a veškeré povrchy v nich budou řádně dezinfikovány podle pokynů MŠMT.
 • V období prezenční předmaturitní konzultační přípravy nebude škola zajišťovat stravování, z důvodů minimalizace rizikových faktorů.
 • Žáci budou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování bude důvodem k vyřazení žáka z předmaturitní přípravy.
 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 • Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a o seznámení s rizikovými faktory a s doporučením jejich zvážení (prohlášení zde).
 • Při cestě do školy a ze školy, v prostorách před vstupem do budovy a ve společných prostorách školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
  - Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
  (Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.)   
  - Dodržení odstupů 2 metry.
  - Minimalizace velkého shromažďování, minimalizace kontaktů mezi skupinami.
 • Do budovy školy vstupují žáci vstupem přes šatnu. Šatnové skříňky se nepoužívají, žáci se průběžně plynule přesunují do učeben a snaží se minimalizovat velké shromažďování osob. Osobní svršky mají žáci u sebe v učebně.
 • Předmaturitní příprava bude probíhat v uzavřených skupinách 4.B1, 4.B2, 4.C1, 4.C2, 4.D1, 4.D2, každé skupině bude vyhrazena jedna učebna, třídy budou odděleny na patrech.
 • U vstupu do každé učebny bude k dispozici dezinfekční prostředek. Jeho použití je povinné neprodleně po každém vstupu do učebny a po skončení každého konzultačního bloku.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Příprava probíhá v každém maturitním předmětu v devadesátiminutovém bloku. Po každém bloku následuje třicetiminutová pauza.
 • V průběhu třicetiminutové pauzy mezi konzultačními bloky dodržují žáci obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. (Roušky, odstupy, minimalizace shromažďování.) Je možné individuálně opustit budovu školy, např. za účelem pořízení občerstvení.
 • Během jednoho dne se uskuteční vždy tři devadesátiminutové bloky, od 8:00 do 13:30, podle předem stanoveného týdenního rozvrhu maturitních předmětů, se kterým budou žáci seznámeni.
 • Během pondělí až čtvrtka se realizuje celkem 12 předmětových bloků, v pátek se realizuje blok PRČ, popř. další individuální konzultace.
 • Předpokládá se realizace celkem tří týdnů prezenční předmaturitní přípravy. Počet týdnů bude upřesněn v závislosti na termínech didaktických testů, přijímacích testů a ústních maturitních zkoušek, které oznámí MŠMT.

V Poděbradech 4. 5. 2020
PhDr. Jana Podoláková, ředitelka

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz