Pokyny k maturitní práci – školní rok 2019/2020

Praktická odborná část – cestovní ruch

 • Zahrnuje vypracování písemné maturitní práce a její obhajobu před zkušební maturitní komisí.
 • Ředitelka školy určí každému žákovi vedoucího maturitní práce, nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby stanoví zároveň oponenta maturitní práce.
 • Žáci absolvují třídenní exkurzi. Zvolí si destinaci a rozdělí si jednotlivé funkce.
 • Do 11. listopadu 2019 si žáci stanoví konečnou podobu trasy exkurze, rozdělí jednotlivé funkce a předají vše vedoucímu své práce.
 • Pokud si žák ve stanoveném termínu nezvolí funkci, kterou bude vykonávat, vylosuje si z nabídky určené ředitelkou školy.
 • Žáci obdrží do 28. listopadu 2019 zadání své maturitní práce.
 • Nejpozději do 11. prosince 2019 předloží žáci vedoucímu práce osnovu své maturitní práce. Ta bude vypracována dle zadaných pokynů.
 • Nejpozději do 15. ledna 2020 zpracuje žák část práce (rozsah určí vedoucí práce - kapitola o projektu Komenský 2020 a informační minimum o Polsku) a uskuteční tak 1. konzultaci - nesplnění termínu bude zahrnuto do hodnocení práce.
 • Manažerskou praxi vykonají žáci na recepci hotelu Junior dle rozpisu. V průběhu manažerské praxe a následného zpracování maturitní práce jsou povinné min. 3 konzultace, které budou zaznamenány do konzultačního listu.
 • Žáci odevzdají práci ve stanoveném termínu, tj.
  4.B, 4.C: pátek 6. 3. 2020,
  4.D: úterý 10. 3. 2020,
  ve dvojím vyhotovení v kroužkové vazbě vyučujícímu předmětu PRČ a dále v elektronické podobě ve formátu PDF.
  Po realizaci exkurze vyhotoví žáci závěrečnou zprávu o exkurzi, která bude obsahovat informace o průběhu exkurze včetně vyúčtování, a to v jednom vyhotovení v kroužkové vazbě a  odevzdají ji do 20. dubna 2020.
 • Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek písemné maturitní práce, posudky budou žákovi předány nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce.
 • Obhajoba práce proběhne formou realizace exkurze před maturitní zkušební komisí ve dnech 31. 3., 1. 4. a 2. 4. 2020.
 • Neodevzdá-li žák maturitní práci ve stanoveném termínu, omluví se písemně ředitelce školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce. Uzná-li ředitelka školy omluvu, určí náhradní termín odevzdání práce. Bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů se posuzuje jako by danou zkoušku žák vykonal neúspěšně.

 

Schváleno komisí ekonomických předmětů dne 30. 8. 2019
PhDr. Jana Podoláková
ředitelka školy

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz